header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Indelingsbeleid

De teamindeling komt tot stand in overleg tussen de lijncoördinator, de coach en de trainer(s); onder regie van de Technische Commissies TOPhockey en Breedtesport. Belangrijk voor RMHC De Pelikaan is dat iedere speler/speelster met plezier moet kunnen hockeyen, op zijn of haar niveau. Hierbij wordt rekening gehouden met:
 • een gebalanceerde teamindeling binnen de kaders van de KNHB
 • genoeg spelers/speelsters voor de continuïteit van de teams
 • transparantie, objectiviteit en duidelijkheid voor speler/speelster, ouders, coaches en trainers.
Bij de teamindeling wordt het volgende gehanteerd:
De leeftijdsrichtlijnen die vanuit de KNHB zijn opgesteld en waarbij iedere speler wordt ingedeeld in zijn/haar eigen leeftijdscategorie. Dit geldt voor de jeugd A, B, C, D- elftallen,  E-zestallen, E-achttallen en F-drietallen. Indien er sprake is van uitzonderlijke talenten en/of bijzondere sociale redenen, kunnen maximaal 2 spelers per team in een hogere leeftijdscategorie ingedeeld worden. Hierover besluit de TC TOPhockey resp. TC Breedtesport. Indelingen in een lagere leeftijdscategorie worden door de bond slechts bij uitzondering geaccepteerd, hier zal een duidelijke reden voor aangegeven moeten worden (bv medische indicatie).
 1. Spelers worden in de prestatieteams (1e lijn) en de opleidingsteams (2e lijn en MD3) ingedeeld op basis van sterkte. In de jongste jeugd teams (3-, 6- en 8-tallen) en breedtesport teams (lager spelend dan de 2e klasse) zijn de vrienden/vriendinnenverzoeken van invloed op de indeling.
 2. Bij gelijke sterkte gaat een 2dejaar speler voor t.o.v. een 1stejaar speler.
 3. De spelers voor de 1elijn elftallen worden geselecteerd door de trainers/coaches van deze teams in samenspraak met de TC TOPhockey en de TC Breedtesport. De indeling van de 1elijn teams wordt uiteindelijk vastgesteld door de TC TOPhockey .
 4. Bij discussie besluit het bestuurslid TZ Breedtesport voor de breedteteams en  het bestuurslid TZ TOPhockey voor de 1e lijn.
 5. Betrokkenheid van commissieleden, trainers/coaches en/of anderen (ouders), bij de selectie van eigen kinderen wordt in het selectieproces vermeden, om een zo groot mogelijke objectiviteit in het selectieproces te waarborgen.
 6. Het evalueren, volgen en selecteren van spelers/speelsters is een continu proces dat gedurende het hele seizoen plaatsvindt. Door middel van de volgende hoofdaspecten komt de TC tot het samentellen van de teams: a) Trainings- en wedstrijdbezoek lijncoördinatorenb. b) Evaluatieformulieren van spelers/speelsters, twee maal per seizoen c) Evaluatiegesprekken tussen coach, trainer en lijncoördinatorend d) Stagetrainingen e) Selectietrainingen en –wedstrijden f) Sociale Aspecte
 7. De spelers die in aanmerking kunnen komen voor een stage- of selectietraining worden hiervoor geselecteerd op basis van potentie. Het feit dat spelers met een ander team mee trainen geeft absoluut geen zekerheid over de indeling van de teams voor volgend jaar.
 8. Indien hier een dringende reden toe is, ter beoordeling door bestuurslid TZ TOPhockey en/of Breedtesport, bestaat er blijvend de mogelijkheid spelers te wisselen gedurende het seizoen.
 9. Voor elk hockeyseizoen wordt een nieuwe teamindeling gemaakt, zowel voor breedte- als prestatieteams, waarbij de 1e lijn teams weer volledig worden samengesteld op basis van selectie. Spelers hebben geen garantie dat ze in hetzelfde team spelen, noch dat ze als team bij elkaar kunnen blijven.
 10. De indeling wordt pas naar de leden gecommuniceerd nadat er persoonlijk overleg is geweest tussen de TC Tophockey of TC Breedtesport en de betreffende coaches/trainers. Dit vindt plaats tijdens de coachavonden.
 11. Mochten er moverende redenen zijn, dan kan het bestuur besluiten af te wijken van bovenstaande.